Titulní strana / Obecní úřad / povinně zveřejňované informace

povinně zveřejňované informace

Označení Uvozovací text Obsah položky
1 Název Obec Měnín
2 Důvod a způsob založení Obec Měnín (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
3 Organizační struktura

Obecní úřad Měnín (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.

Obecní úřad:

  • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
  • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
  • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Obecní úřad zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna na budově radnice Měnín 34.
4 Kontaktní spojení

Obec Měnín
Měnín 34
664 57 Měnín

WWW: http://menin.cz/
E-mail: obecni.urad@menin.cz
Telefonické spojení:
Starosta: 544224521, 777773172
Místostarosta: 544254786, 777791855
Účetní: 544 229 077
Administrativa: 544 254 785

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Měnín
Měnín 34
664 57 Měnín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Měnín
Měnín 34
664 57 Měnín

4.3 Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00

Pracoviště CzechPOINT

Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla

Starosta: 544 224 521
Starosta (mobilní tel.): 777 773 172
Místostarosta: 544 254 786
Místostarosta (mobilní tel.): 777 791 855
Účetní: 544 229 077
Administrativa: 544 254 785

4.5 Čísla faxu

 

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.menin.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

posta@menin.cz

4.8 Další elektronické adresy

obecni.urad@menin.cz (obec)

5 Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s. Brno, č.účtu : 000000–1349490369 / 0800

Jiné způsoby platby
V hotovosti na pokladně obecního úřadu v pokladních hodinách, popř. poštovní poukázkou na adresu obecního úřadu.

6

00282090

7 DIČ

CZ00282090

8 Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

 

9 Žádosti o informace

Žádosti o informace se podávají na OÚ Měnín:na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá obecní úřad žadateli okamžitě.
nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně na adresu OÚ Měnín, Měnín 34, 664 57 Měnín.
žadatelem řádně vyplněný a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá k vyřízení
OÚ podá v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci (do 15-ti dnů ode dne přijetí), případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace
všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány
postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů

10 Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze učinit:

osobně v úřední hodiny na podatelně OÚ Měnín
písemně na adrese OÚ Měnín, Měnín 34, 664 57 Měnín
telefonicky na tel. čísle 544 224 521
e-mailem na adrese obecni.urad@menin.cz

11 Opravné prostředky

Opravné prostředky proti opatření OÚ Měnín se podávají dle ustanovení zákona, podle kterého bylo rozhodnuto. Každé opatření, pokud je proti němu přípustný opravný prostředek, musí obsahovat poučení o opravném prostředku. V případě nejasností bude sdělena informace o opravném prostředku přímo na OÚ Měnín.

12 Formuláře

 

13 Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

14 Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
• Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a
 svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
• zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
• zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
• zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
• zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
• zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
• zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
• zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
• zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
• zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
• zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
• zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
 Policii ČR /zákon o cestovních dokladech/
• zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
• zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
 výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
• zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
• zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
• zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
• vzdělávání (školský zákon)
• zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
• zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
• zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
• zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
• zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
• zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
• zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
• zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
• zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a
 některých dalších organizacích a orgánech
• zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
• zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
• zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
• nař.vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k
 orgánům obcí a obecní policii
• zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
 podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
• zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
• zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
• zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
• zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
 zákonů
 • zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů /krizový zákon/
• nař. vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
• vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

14.2 Vydané právní předpisy

 

15 Úhrady za poskytování informací

Informace jsou poskytovány bezplatně.

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány bezplatně.

16 Licenční smlouvy

V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje

16.1 Vzory licenčních smluv

V současně době obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

16.2 Výhradní licence

V současné době obecní úřad neposkytuje žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva

   

 

Kontakt

Obecní úřad
Měnín 34, 664 57 Měnín
tel.: 544 254 785
e-mail: obecni.urad@menin.cz
datová schránka: qi9a2h7
IČO: 00282090, DIČ: CZ00282090
Úřední hodiny:
pondělí: 8:00-12:00, 13:00-17:00
středa: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Podrobný kontakt

Mobilní rozhlas

  • Novinky a aktuality
  • Krizová komunikace
  • Informace z radnice
  • Zpětná vazba

Napište nám